Các cháu ở Yên Dũng thể hiện tình bạn trong đêm tối